Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 01 2012

painful16
painful16
Zupa to uzależnienie. Dzięki niej wiem, że chujowe życie mam nie tylko ja.
painful16
Lubię samotność, ale niekiedy mam już dosyć. Wtedy szukam ludzi, by ponownie się zniechęcić.
painful16
Siedzę, mam lenia, nie zmienia się nic
I leżę, oceniam aż mnie spienia ten shit
— SumaStyli
painful16
Dobra książka zawsze będzie lepsza od żałosnego chłopaka.
— J.S.
painful16

December 30 2011

painful16
painful16

Source: enochian-sigils
Reposted fromlugola lugola viaSalaSamobojcow SalaSamobojcow
painful16
painful16
 
 
Reposted fromompalompa ompalompa viaSalaSamobojcow SalaSamobojcow
painful16
painful16
Denerwujesz mnie swoją nieobecnością...
painful16
Niektóre piosenki, gdy ich słuchamy samotnie, po prostu bolą. przypominają o przeszłości
painful16
painful16
painful16
painful16
Mam skłonności do popadania w melancholię i depresję o podłożu egzystencjalnym.
painful16
painful16
2675 73ac
Hated
painful16
3324 190c
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl